Team visit to Shreemant Dagdusheth Halwai Ganpati Temple, Pune

The team visited Shreemant Dagdusheth Halwai Ganpati temple to seek blessings from Lord Ganesha! #KarPunekar

Leave a Reply