[Chakramhikers] Fwd: मुलुंड मध्ये पहिला मोडी प्रशिक्षण वर्ग

नमस्कार मित्रहो,
 
                मी मुलुंड येथील मराठा मंडळाच्या मदतीने मोडी प्रशिक्षण वर्ग सुरु करीत आहे. त्याची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. कृपया ह्या उपक्रमाचा लाभ जास्तीत जास्त मराठी तसेच इतिहासप्रेमी व्यक्तींना व्हावा म्हणून आपण हा मेल आपल्या मित्र-मंडळी आणि नातेवाईकांकडे फोर्वर्ड करा. तसेच आपण इच्छुक असाल तर आपणही सहभागी व्हावे, हि विनंती.
                वर्गाची माहिती पुढील प्रमाणे आहे.
                हा मुलुंड मधील पहिला मोडी प्रशिक्षण वर्ग आहे, या ऐतिहासिक घटनेचे आपण भागीदार होऊ शकता. 
 
Address :               Cultural Center Building, Maratha Mandal, Mulund, 
                              Vasudev Balwant Phadke Chauk, Near Kelkar College,
                               Mulund   (East), Mumbai – 80

For more detail :   Contact on 9323294530 (Pravin Kadam)

Date :                     From 2nd June 2013 to 25th August 2013

Time :                    9 am to 11 am
 
Please do the needful.
Thanking You,
आपला इतिहास प्रेमी मित्र,
     प्रवीण कदम 
भ्रमणध्वनी           ९ ३ २ ३ २ ९ ४ ५ ३ ० 


You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Chakram Hikers" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to chakramhikers+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to chakramhikers@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/chakramhikers?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Leave a Reply