Shiv Rajyabhishek Sohala – www.shivrajyabhishek.com

Shiv Rajyabhishek Sohala is celebrated every year on 6th June at Durgraj Raigad – the Capital of Chhatrapati Shivaji Maharaj. For more information visit www.shivrajyabhishek.com

Leave a Reply