Home >> Irshalgad | इरशाळगड | Night Trek

Irshalgad | इरशाळगड | Night Trek

Wednesday, July 5th, 2017 | mumbai hiker | irshalgad fort

अचानक ठरवलेला इरशागड Night Trek आणि मुक्काम पोस्ट सकाळची गडावरची वेळ 😊

डाव्या बाजूने दिसणारा प्रबळगड त्याच्या मागे डोकावणारा चंदेरी उजव्या बाजूला माथेरान आणि मोरबे धरणाचा चमकता डोह.

Leave a Reply