खंदेरी-उंदेरी येथील दगडाचा आवाज तुम्हाला विचार करण्यास भाग पडेल।

Particularly this stone sounds like metal. See the difference between other stones .थळ समुद्रकिनाऱ्यावरून जवळ दिसणारा किल्ला म्हणजे उंदेरी तर डाव्या बाजुला थोडा लांब असणारा किल्ला खांदेरी,

Leave a Reply