Colvale fort | Tivim fort | कोलवाळ किल्ला | Goa forts |

गोव्यातील एक महत्वाचा किल्ला!
कोलवाळ.
चला तर मग आपले दुर्गदर्शन चालू करूया.

Leave a Reply